เงินเยียวยาเกษตรกร สศก. แนะเกษตรกรปลูกพืชผักอายุสั้นหลังน้ำลด ผลตอบแทนดี มีตลาดรองรับ

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน - เทคโนโลยีชาวบ้าน

 

เงินเยียวยาเกษตรกรนางประเทือง  วาจรัต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565) พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 21 อำเภอ 1,328 หมู่บ้าน 50,755 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหาย แบ่งเป็น ข้าวนาปี 286,870 ไร่ พืชไร่/มันสำปะหลัง 75,944 ไร่ และไม้ยืนต้น/ยางพารา 6,011 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการและมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามขอบข่ายภารกิจแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ทั้งในด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง รวมทั้งการฟื้นฟูและเยียวยาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเกษตรกร

 

เกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตรอินทรีย์ - รับซื้อที่ดิน รับหาที่ดิน รับฝากขายที่ดิน : Inspired by LnwShop.com

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  เช็คเงินเกษตรกร หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยการช่วยเหลือเกษตรกรจะดำเนินการช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มีส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้น สำหรับบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งทาง สศท.11 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจต้นทุนการผลิตพืชผัก ของเกษตรกร อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ และอำเภอม่วงสามสิบ พบว่า

 

สศท.11 แนะเกษตรกรปลูกพืชผักอายุสั้นหลังน้ำลด ผลตอบแทนดี มีตลาดรองรับ - เทคโนโลยีชาวบ้าน

เช็คเงินเกษตรกร

พืชผักมีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้นประมาณ 45 – 60 วันสร้างรายได้ดีและมีตลาดรองรับแน่นอนเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน ซึ่งเกษตรกรสามารถขายสินค้าให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นรับซื้อที่สวน หรือตลาดวารินเจริญศรี (แหล่งขายส่งพืชผัก) และตลาดเทศบาลวารินชำราบ” นางประเทือง วาจรัต กล่าว หากจำแนกพืชผักที่น่าสนใจ สามารถปลูกหลังน้ำลดและสร้างรายได้ให้เกษตรกร พบว่า กลุ่มพืชผักที่สามารถปลูกได้หลายรอบการผลิตใน 1 ปี ได้แก่ หัวไชเท้า ปลูกได้ 3-4 รอบ/ปี ต้นทุนการผลิต 12,968.53 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 4,640 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 10 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 46,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 33,431.47 บาท/ไร่/รอบการผลิต ขึ้นฉ่าย ปลูกได้ 4-5 รอบ/ปี ต้นทุนการผลิต 12,129.27 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 1,080 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 42.50 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 45,900 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 33,770.73 บาท/ไร่/รอบการผลิต

 

ชมคลิป) ใช้น้ำน้อย! เกษตรกรเมืองน้ำดำพลิกผืนนาแล้งปลูกกะหล่ำปลีขายโกยเงินก้อนโต

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูกเพียง 1 รอบการผลิต เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 5 – 6 เดือน ได้แก่ พริกหัวเรือ ต้นทุนการผลิต 56,220.81 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 3,316.67 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 34.83 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 115,519.62 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 59,298.81 บาท/ไร่/รอบการผลิต ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชนผักชีฝรั่ง ต้นทุนการผลิต 24,310.77 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 2,089.33 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 18.89 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 39,467.44 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 15,156.67 บาท/ไร่/รอบการผลิต

 

เกษตรกรยารา ในพืชผักใบ | ยารา ประเทศไทย

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com 

 แมงลัก ต้นทุนการผลิต 24,500.16 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 1,349.33 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 26.49 บาท/กิโลกรัม www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantipผลตอบแทน 35,743.75 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 11,243.59 บาท/ไร่/รอบการผลิต และ โหระพา ต้นทุนการผลิต 33,860.42 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 1,720 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาขาย 25.99 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทน 44,702.80 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 10,842.38 บาท/ไร่/รอบการผลิต นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งเตรียมเสนอโครงการ/มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเตรียมให้มีการปลูกพืชทดแทนหลังน้ำลด สามาถใช้เป็นอาหารและเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรก่อนถึงฤดูทำนาปกติ หากท่านใดสนใจข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โทร 0 4531 1052 สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือ สศท.11 โทร 0 4534 4654

 

พช.โคราช ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

และเมื่อจำแนกพืชผักที่น่าสนใจ สามารถปลูกหลังน้ำลดและสร้างรายได้ให้เกษตรกร พบว่า เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65กลุ่มพืชผักที่สามารถปลูกได้หลายรอบการผลิตใน 1 ปี อย่าง หัวไชเท้า ปลูกได้ 3-4 รอบ/ปี มีต้นทุน 12,968.53 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 4,640 กก./ไร่/รอบการผลิต ได้ผลตอบแทน 46,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต หักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ได้กำไร 33,431.47 บาท/ไร่/รอบการผลิต ขึ้นฉ่าย ปลูกได้ 4-5 รอบ/ปี มีต้นทุน 12,129.27 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิต 1,080 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลตอบแทน 45,900 บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้กำไร 33,770.73 บาท/ไร่/รอบการผลิต สำหรับกลุ่มพืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูก 1 รอบการผลิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 5-6 เดือน…พริกหัวเรือ หักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วได้กำไร 59,298.81 บาท/ไร่/รอบการผลิต…ผักชีฝรั่ง ได้กำไร  15,156.67 บาท/ไร่/รอบการผลิต…แมงลัก ได้กำไร 11,243.59 บาท/ไร่/รอบการผลิต…โหระพา ได้กำไร 10,842.38 บาท/ไร่/รอบการผลิตเงินเยียวยาเกษตรกร

ขอบคุณเครดิต  www.bangkokbiznews.com

 

ข่าวนำแนะ