ขยายผลธรรมศาสตร์โมเดลเพื่อบ้านเราน่าอยู่มากขึ้น

ขยายผลธรรมศาตร์โมเดลเพื่อบ้านเราน่าอยู่มากขึ้น”เพื่อนชุมชนสมาคม”ขยายผลธรรมศาสตร์โมเดลฟื้นเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเพิ่มเครข่ายวิสาหกิจเข้มแข็ง รับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมนายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน

มหาลัยธรรมศาสตร์เผยการใช้ชีวิตคนไทยหลังโควิด 19

เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด19 ประกาศมหาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เพียงทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่(New Normal)  แต่ภาคธุรกิจแม้แต่วิสาหกิจชุมชนต่างก็ต้องปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (mega trends)  ที่มีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีTu Abmissionมากขึ้นในชีวิตประจำวัน เห็นได้จากช่องทางการทำตลาด ขายสินค้าออนไลน์ใหม่ ๆที่ผุดขึ้นให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นการปรับตัววิสาหกิจชุมชนที่จะก้าวผ่านReg TUไปสู่ความเข้มแข็งนั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ และต้องมีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยเสริมทัพในการ

 

ประกาศมหาลัยธรรมศาสตร์

มธ ประกาศผลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  จุดเปลี่ยนวิสาหกิจในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์มธ ประกาศผลสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เด่นชัดผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย โดยต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ทำการตลาดในช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการยกระดับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ผ่านการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชนหรือ CPA

ปตท เอสซีจี บีแอลซีพี และบริษัทดาว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 5 ผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตทมธเอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และ จีพีเอสซี  และกลุ่มสมาชิกสมทบอีก 17 กลุ่ม  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีดำเนินโครงการธรรมศาสตร์โมเดลมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามบริบทของแต่ละชุมชนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2565 ส่งผลให้มี40วิสาหกิจชุมชนเป็นเครือข่าย สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่และกลายเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆประกันโควิด มธสำหรับรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม

 

 

  เป็นการทำงานร่วมกับนักศึกษา โดยมีสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นพี่เลี้ยงประกาศธรรมศาสตร์ 65 เพื่อเข้าไปทำการวิจัย  หาจุดแข็งและจุดอ่อน  นำไปสู่การยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการ สร้างรายได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง  โดยได้ดำเนินการมาถึง 7 รุ่นในปัจจุบันปัจจุบันได้เดินหน้าสู่โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7  เพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายส่งเสริม 9 วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้จากคนรุ่นใหม่ ที่ใช้พลังความคิดนศ มธ ติดโควิดและไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของวิสาหกิจชุมชน จนสามารถขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งถือขยายผลธรรมศาตร์เป็นการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้อยู่ได้แบบยั่งยืน